2 lapki

Zajęcia specjalistyczne

W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Naszym zadaniem jest otoczenie specjalistyczną opieką wszystkie dzieci uczęszczające do naszej palcówki. Opieka ta polega na prowadzeniu obserwacji oraz działań diagnostycznych dotyczących psychofizycznych możliwości dzieci, stymulowanie rozwoju poznawczego, rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz praca nad koncentracją uwagi, pomoc w pokonywaniu problemów adaptacyjnych w środowisku przedszkolnym oraz rozwijanie umiejętności społecznych w kontaktach z innymi dziećmi i dorosłymi. Obserwacja dzieci w grupach odbywa się zarówno podczas zajęć, czynności samoobsługowych, jak i zabawy swobodnej. Wychowawca grupy jest w stałym kontakcie z psychologiem i logopedą. Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny. Prawo do specjalnej organizacji kształcenia w przedszkolu przysługuje dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną z uwagi na niepełnosprawność.

Dzieci objęte tą formą pomocy uczestniczą również w zajęciach rozwijających kompetencje społeczne, zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, terapii ręki i logopedii indywidualnej. Wszystkie zajęcia są dostępne w naszej placówce. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.